ฐานข้อมูลกล้วยไม้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Orchid Maejo University : OC
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหากล้วยไม้
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
» รายงานข้อมูลกล้วยไม้
» ข่าว/บทความกล้วยไม้
» เครือข่ายกล้วยไม้
» งานวิจัยกล้วยไม้
» เว็บไซต์กล้วยไม้ที่เกี่ยวข้อง
» vdo กล้วยไม้
» แหล่งอ้างอิง
» facebook ศูนย์กล้วยไม้ฯ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

:: เกี่ยวกับโครงการ ::     

              โครงการนี้ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี   ซึ่งมีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพันธุ์กล้วยไม้ไทยขึ้น  ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชเศรษฐกิจประเภทต่างๆ  โดยเฉพาะกล้วยไม้  จึงมีนโยบายส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องดังกล่าว  และดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการการรวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้ที่ทรงพระราชทานนามและอนุรักษ์กล้วยไม้ตามพระนามที่หาดูได้ยากไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคัทลียา ควีนสิริกิติ์ เอสโคแซนดาสุคนธรัศมิ์ เอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์ เอื้องศรีเชียงดาว ฟาแลนนอฟซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ หวายชมพูนครินทร์ หวายโสมสวลี  เป็นต้น  ตลอดจนเข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากหลากหลายแห่ง แสวงหาข้อมูลเชิงภาพถ่ายดิจิทัล ภาพลายเส้น การเพิ่มคุณภาพแก่ข้อมูล  การจัดระบบดรรชนีที่เอื้อต่อการสืบค้นอย่างละเอียด และการเผยแพร่สารสนเทศให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้บริการวิชาการบนเว็บหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางการเกษตร  รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ข้อตกลงการใช้ระบบฐานข้อมูลกล้วยไม้ ม.แม่โจ้  
                 
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้  ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้าน ข้อมูลงานวิจัย  เอกสาร ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ที่มีพืชกล้วยไม้ที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆ   ซึ่งทางผู้วิจัยไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี
:: คณะทำงานวิจัย ::


อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร
Mr.Nares Sirigasorn

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ตำแหน่งบริหาร
  อดีตรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์


nares@mju.ac.th

0-5387-3067

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
 


นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล
  Mr.Sutham Umasangtongkul

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักหอสมุด

sutham@mju.ac.th

0-5387-3207
 
นักวิจัย : วิเคราะห์/ตรวจสอบ
ข้อมูลกล้วยไม้ไทย


นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

somchai@mju.ac.th

0-5387-3278
  
นักวิจัย : วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
 


นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา
  Mrs.Tanyalak Arayapitaya

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
กองแผนงาน

tanyalak@mju.ac.th

0-5387-3114
 
นักวิจัย : รวบรวม/จัดเก็บ/ประเมินข้อมูลกล้วยไม้ไทย
       
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873067 โทรสาร (053) 873065