ฐานข้อมูลกล้วยไม้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Orchid Maejo University : OC
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหากล้วยไม้
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
» รายงานข้อมูลกล้วยไม้
» ข่าว/บทความกล้วยไม้
» เครือข่ายกล้วยไม้
» งานวิจัยกล้วยไม้
» เว็บไซต์กล้วยไม้ที่เกี่ยวข้อง
» vdo กล้วยไม้
» แหล่งอ้างอิง
» facebook ศูนย์กล้วยไม้ฯ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

(ที่มา : http://www.sc.chula.ac.th/thaiplants/orchids/researchers.htm , online 28 ส.ค. 2556)


เครือข่ายกล้วยไม้
 
รหัสเครือข่ายชื่อ-สกุลสมาชิกสมาคม/ชมรมที่อยู่โทรศัพท์อีเมล์การเป็นสมาชิก
0001
Dr.Henrik Pedersen
Botanical Museum and Library University of Copenhagen Gothersgade 130 DK-1123 Copenhagen K Denmark
henrikp@bot.ku.dk
0002
ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
0 7428 8525
skiticha@ratree.psu.ac.th
0003
อ.ขนิษฐา ดวงสงค์
โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
0 5387 3065, 0 1366 8416
khanitta@mju.ac.th
       
12345678910...
       
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873067 โทรสาร (053) 873065