ฐานข้อมูลกล้วยไม้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Orchid Maejo University : OC
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหากล้วยไม้
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
» รายงานข้อมูลกล้วยไม้
» ข่าว/บทความกล้วยไม้
» เครือข่ายกล้วยไม้
» งานวิจัยกล้วยไม้
» เว็บไซต์กล้วยไม้ที่เกี่ยวข้อง
» vdo กล้วยไม้
» แหล่งอ้างอิง
» facebook ศูนย์กล้วยไม้ฯ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

:: คำอธิบายรหัสการอ้างอิงเอกสาร ::   

Ref1
อบฉันท์  ไทยทอง.  2547.  กล้วยไม้เมืองไทย.  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน.
Ref2 วีระชัย ณ นคร, บรรณาธิการ.  2543.  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6 กล้วยไม้ไทย. กรุงเทพฯ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
Ref3
Somsak Rakpaibulsombat.  1992.  Thai orchid species = ทำเนียบกล้วยไม้ไทย.
Ref4v1
สลิล สิทธิสัจจธรรม.  2549.  กล้วยไม้ป่าเมืองไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : สารคดี.
Ref4v2
สลิล สิทธิสัจจธรรม และ เพชร ตรีเพ็ชร.  2552.  กล้วยไม้ป่าเมืองไทย 2.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : สารคดี.
Ref5 Nantiya Vaddhaanaphuti.  2005.  A field guide to the wild orchids of Thailand.  Chiang Mai : Silkworm Books.
Ref6
กล้วยไม้รองเท้านารี.  2544.  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน.
Ref7
สลิล สิทธิสัจจธรรม และ นฤมล กฤษณชาญดี.  2550.  คู่มือกล้วยไม้ [เล่ม 1].  กรุงเทพฯ : สารคดี.
Ref8
สลิล สิทธิสัจจธรรม.  2550.  คู่มือกล้วยไม้ เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : สารคดี.
       
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873067 โทรสาร (053) 873065